Välkommen till LinkWatch

Digitala lösningar för egenvård

“LinkWatch ökar patientens kontroll över sin hälsa, samt ger förbättrad resursanvändning för vårdgivaren”

– Peter Rosengren, VD

Nya utmaningar kräver nya lösningar

Demografisk utveckling

ger ett ökande vårdbehov.

Kroniska sjukdomar

står för över 80% av sjukvårdens kostnader och 50% av alla läkarbesök på akutmottagningarna.

Befintliga arbetssätt

kan inte lösa de ökade vårdbehoven.

Möt LinkWatch

LinkWatch är en digital lösning som effektiviserar vårdprocessen och ökar livskvaliteten för äldre och kroniskt sjuka patienter. Lösningen är flexibel och stöder egenvård genom att låta patienter med kroniska sjukdomar sköta en del av vårdprocessen själva i hemmet.

På så vis kan vårdorganisationen avlastas då återkommande och rutinmässiga mätningar av vitala värden sköts av patienten.
Patienter med kroniska sjukdomar drabbas ofta av följdsjukdomar och problem som övervikt, högt blodtryck, hjärt- och lungproblem, minskad syresättning i blodet, demens.

Eftersom varje patients sjukdomsbild är unik så anpassar vårdgivaren monitoreringen individuellt för att göra den så effektiv som möjligt.

Digitala verktyg inkluderar patienten själv som resurs i behandlingsarbetet.

Patienten ökar sin kunskap om sin sjukdom, vilket ger ökad trygghet och kontroll över sin hälsa.

Möjlighet till individanpassad behandling.

VAD GÖR LINKWATCH?

Den digitala vårdplatformen

LinkWatch gör det möjligt för vårdorganisationen att utrusta en patient med en personligt anpassad uppsättning medicinska mätapparater som de enkelt använder hemma.

Patienten hanterar sina egna data som överförs automatiskt och säkert till vårdorganisationen för övervakning och analys.

Utifrån sina egna förutsättningar kan patienten utrustas med dator, pekskärm, surfplatta eller mobiltelefon för kommunikation med vården.

LinkWatch stödjer självskattningsformulär, kontinerlig aktivitestmätning och mätning av vitala värden med medicinsk apparat. 

Vårdgivare

Vårdpersonalen skapar en individuellt anpassade hälso- och monitorerings- plan för patienten. Där anges vilka mätningar som ska göras, hur ofta självskattning ske och mål för daglig aktivitet. Möjlighet finns att komplettera med instruktioner för medicinering.

En intelligent digital assistent hjälper sedan patienten att följa planen. På så vis säkerställs att korrekt och relevant data skapas för vårdorganisationen.

Vårdgivaren kan skapa vårdplaner baserat på uppgifter som patienten ska genomföra utefter en bestämd frekvens, exempelvis rapportera mätvärden eller svara på ett frågeformulär.

Vårdgivare kan enkelt skapa egna mål och gränsvärden för en patient, vad som skall ske om ett mätvärde eller en serie mätvärden uppfyller, eller inte uppfyller, definierade kriterier.

Patient

Patienten har tillgång till en rad olika uppkopplade medicinska apparater för att kunna samla in data om sin hälsa och dela det med sin vårdgivare.

Patient och vårdgivare kan kommunicera via ett chattsystem, med möjlighet att skicka fördefinierade frågeformulär vid behov.

Patienten kan använda standardiserade frågeformulär för att skatta sin upplevda hälsa via sin mobil, men även arbeta med formulär som vårdgivaren själv skapat.

HUR GÅR DET TILL?

LinkWatch i 5 Steg

Stegen utvecklade

  1. Identifiera behov och situation.
  2. Definiera patientens behov och möjlighet till att använda distansmonitorering. Har patienten en specifik diagnos eller flera? Vad är målet med hemmonitoreringen?
  3. Definiera patientens vårdplan. Vad behöver mätas och när? Definiera patientens individuella gränsvärden.
  4. Patienten får sina mätsensorer samt tillgång till sin vårdplan via sin mobilapp och påbörjar arbetet med sin egenmonitorering i hemmet.
    Baserat på̊ vårdplanens upplägg schemaläggs automatiskt uppgifter (mätningar/frågeformulär) som patienten genomför.
  5. Vårdplanen justeras löpande utefter nya förutsättningar och behov.

Tekniken i detalj

LinkWatch kommunicerar via trådlös teknik som Bluetooth eller NFC (Near Field Communication). Nya mätenheter ansluts automatiskt. LinkWatch HomeCare stödjer Continua/PCHA-standarden för anslutning och kommunikation med medicinska mätapparater och för dataöverföring till vårdsystem.

Insamlade data från enheter skickas via mobiltelefon krypterat till de vårdorganisationen, där vårdpersonalen kan komma åt dem. Inga speciella hårdvarulösningar med krångliga gateways behövs. Uppgifter som skall godkännas innan överföring visas upp på skärmen för patienten, som godkänner och får en bekräftelse av att data har överförts.

LinkWatch kan samla patientdata från en mängd olika medicinska enheter i hemmet, och mäta en mängd olika hälsoparametrar:
Blodtrycksmätare. t ex A&D Medical UA-767PBT-C. (Bluetooth)
Våg, t ex A&D Medical UC-321PBT-C. (Bluetooth) Blodsockermätare, t ex Bayer Contour NEXT/Contour XT/Contour NEXT USB/Contour USB Aktivitetsmätare t ex FitBit Syresättningsmätare. tex Nonin Onyx II 9560 (Bluetooth)

Säkerhet & Integritet

LinkWatch är en CE-märkt medicinteknisk produkt registrerad hos Läkemedelsverket.

Vi tar säkerhet på största allvar och följer standarder som ISO 14971, ISO 62304 och ISO 62366 under utvecklingen. Patientdata och användarkonton hanteras enligt GDPR.

Patienter loggar in i systemet med BankID. Vårdpersonal identifierar sig med antingen SITHS-kort eller Bank ID

CE-märkt medicinteknisk produkt

Patienten loggar in med BankID

Följer GDPR

Vårdgivaren loggar in med SITHS-kort

LinkWatch Cloud Services

En tillförlitlig helhetslösning för digital vård

Avlasta vårdpersonal genom att låta LinkWatch ta hand om leveranser av apparater och teknisk support

Skalbarhet med LinkWatch genom molnlösnin, som hanterar såväl små som stora volymer.

Enkelt att budgetera.